1.Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя.Определени компоненти на стоката са с ограничен срок на гаранция (акумулаторни батерии, адаптери за захранване, дистанционни, слушалки и др.) са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя. Стоки, които са компоненти, а не са краен продукт са с гаранционен срок 12 месeцa или определен от производителя. Гаранционният срок за мишки е 3 месеца, за клавиатури е 6 месеца, за лампи на мултимедийните прожектори е 12 месеца или 1000 часа, освен ако не е указано друго в Гаранционната карта. Гаранционният срок на батериите на преносимите компютри е 12 месеца за ASUS и 6 месеца за ACER, на мобилните телефони е 6 месеца, а на UPS устройствата е 12 месеца. Консумативите нямат гаранция. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

     2.Рекламации за фабричен дефект в гаранционен срок се приемат в сервиза. Транспортът на стоката до сервиза и рискът от повреди по време на транспорт до и от сервиза са за сметка на Купувача, ако не е договорено друго. Стоката трябва да се достави в сервиза в пълна окомплектация и оригинална опаковка, гарантираща безопасно транспортиране. Стоката може да бъде приета от сервиза само след представяне на четливо и изцяло попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта и документ за покупката. Сервизът има право да транcпортира стоката до други сервизи за своя сметка.

     3.ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

   -Несъответствие между данните на документите и тези на стоката или липса на сер. номер, неспазване на гар. условия, описани в съпътстващата документация и в гар. карта, нарушени гаранционни стикери.

   -При повреди от лош транпорт, лошо съхраниние, неправилен монтаж,небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности,използване на неоригинални адаптери и аксесоари, токови удари,лошо заземяване, пряка слънчева светлина,висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или тел. линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др).

   -Ако са правени опити за промяна на конфигурацията или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за ремонт или за промяна на конструкцията, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, използвани са некачествени CD носители, счупени в оптичното устройство.

   -Ако има дефектни пиксели/субпиксели на LCD матрица на мониторите, на преносимите компютри и на моб. телефони по-малко от лимита на производителя и/или съгласно ISO13406-02, както е посочено по-долу:

     1.Постоянно светещ пиксел-2 броя;

     2.Тъмен пиксел-2 броя;

     3.Дефектен субпиксел(червен, зелен или син,светещ или тъмен)-5 броя;

     4.Група от съседни пиксели(само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5 х 5 пиксела-не се допуска;

     5.Група от съседни дефектни субпиксели(червен, зелен или син, светещ или тъмен)-2 групи.

  -Ако има петна на LCD матрицата, причинени от докосване с ръка и/или твърд предмет. Матрицата се почиства само със суха кърпа или със специални влажни кърпи за почистване на LCD монитори.

  -При нелиценз. софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер(вкл. BIOS), наличие на вируси.

  -Ако стоката е ескплоатирана не по предназначение, както и използването на битов и стоки за търговски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.

  -Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а също така и за информацията на клиента в повредените устройства.

     4.Извършване на гаранционния ремонт:

При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, Сервизът е длъжен по своя преценка да:

  -Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоката, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Ако това е невъзможно – да я замени с друга от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, то се запазват първоначалните гаранционни условия.

  -Ако няма същия модел се предлага закупуване на друг модел с доплащане. При изкупуване на дефектна стока, която е без пълната си окомплектация и оригинална опаковка, се извършва приспадане стойността на съответните липси.

  -В случай, че не се поправи стоката или не бъде извършена замяна с нов а в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора или намаляване на цената. -Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й в сервиза. -По време на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока.

     5.Получаване на отремонтираната стока:

  -Потребителят е длъжен да се убеди в качеството на извършения ремонт преди да получи стоката обратно.

  -Рекламация по окомплектацията се приема само в момента на получаване на ремонтираната/заменена стока.

  -Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.

  -Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, Сервизът може да таксува Клиента съобразно извършената услуга по ценоразпис за извънгаранционно обслужване , което се съгласува с Клиента.

  -При несъгласие се попълва констативен протокол. -Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок.

     6.Сервизното обслужване се извършва от сервиза ни.

ВНИМАНИЕ

  1.Рекламации за неокомплектовност и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.

  2.Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.

  3.Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималният срок е 30 дни.

  4.Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.

  5.Сервизът препоръчва периодично поддържане на стоката( почистване, смяна на консумативи, настройки и др.) от сервиза с цел по-дълго ползване. Тази поддръжка не се счита за гаранционен ремонт и се заплаща от клиента.